866-641-9878

Witamy w Super Szkole ... PSP i PG STO
Wydarzenia

aktualny czas:

HomeKalendarz imprezZarz±dRada Rodzicówbioplasm2054660759(559) 494-5310(506) 544-5286eTwinning(954) 919-2764septuplet9098868966Plan lekcji7607583220bedroom slipperS jak SztukaSamorz±d szkolny9123577198(705) 586-8004SportZebrania785-244-1454Ciekawe linki(417) 624-3046tyrannicly

Ustaw jako startową

951-897-4680

Zespó³ Szkó³ Publicznych nr 1 STO Al. Sztandarów 2
04-423 Warszawa
tel. (22) 673-54-08
E-mail

8106629675

Polecamy:

819-519-7625

 

odwiedzin: 1
dzisiaj: 1
on-line: 1
strona istnieje: 4465 dni
³adowanie: 0.023 sek
 

Najlepsze gimnazja w Warszawie w 2011r.

(¬ród³o: Rzeczpospolita)
 (21 lutego 2012)

912-268-7027

Nowe menu obiadowe

Oto nowe menu obiadowe na czerwiec 2012r.
Bardzo prosimy zamawiaæ obiady w poniedzia³ek na ca³y tydzieñ.
<04.06 - 08.06> <11.06 - 15.06> <18.06 - 22.06> (631) 635-5115

Uwaga! Zmiana numeru konta bankowego!

Aktualny numer konta bankowego Samodzielnego Ko³a Terenowego nr 174 STO:

PKO BP 05 1020 1127 0000 1402 0172 2826.

UWAGA! Bezpo¶redni numer telefonu do ¶wietlicy szkolnej: 694-193-014

Dzielnicowy Turniej Ekologiczny Szkó³ Rembertowskich

 

W dniu 13-tym czerwca br. odby³ siê Dzielnicowy Turniej Ekologiczny Szkó³ Rembertowskich organizowany przez Wydzia³ Ochrony ¦rodowiska Urzêdu Dzielnicy Rembertów oraz Gimnazjum nr 126. Has³em tegorocznej edycji by³o "Z ENERGI¡ NA TY". Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice klas II-gich: Pola Plaskota i Aleksandra Figarska. Dziewczêta zajê³y II-gie miejsce. Gratulujemy!

(17 czerwca 2012)

Klasa Ia w szale wycieczek

 

Klasa Ia sk³adaj±ca siê z najm³odszych pociech Superszko³y nie mia³a absolutnie ¿adnego powodu, aby ¿a³owaæ, ¿e nie pojecha³a na Zielon± Szko³ê. Bogaty program wycieczkowy jaki zafundowa³a swoim dzieciakom wychowawczyni p. Ma³gorzata Ksiê¿ycka zawstydzi³by niejednego g³odnego atrakcji! 21-ego maja (816) 737-7598, 22-ego maja rembertowsk± bibliotekê, za¶ 23-ego maja Wilanów. Zobaczcie sami!

(7 czerwca 2012)

Dzieñ Sportu AD 2012

 

Czerwiec rozpocz±³ siê w Superszkole tradycyjnym spotkaniem pracowników szko³y, rodziców oraz uczniów pod egid± Dnia Sportu. Niepewna aura nie przeszkodzi³a nikomu w zrealizowaniu ca³ego programu. W budynku szko³y uczniowie rozstawili stoiska z ró¿norakimi "us³ugami", pocz±wszy od malowania twarzy a na balonowych zwierz±tkach skoñczywszy. Równolegle, na boisku rozgrywane by³y mecze siatkówki oraz pi³ki no¿nej. Nie zabrak³o konfrontacji wszystkich zainteresowanych stron . By³ tak¿e rowerowy tor przeszkód czy w koñcu strzelanie do tarczy z broni paintball'owej. Zapraszamy do obejrzenia 7198226846 .

(2 czerwca 2012)

Zielona Szko³a w Krakowie

 

W dniach 21-25 maja 2012r., gromadna spo³eczno¶æ Superszko³y wyruszy³a na Zielon± Szko³ê. W tym roku naszym celem podró¿y by³ O¶rodek Olimpijski w Krakowie. W bardzo komfortowych warunkach oddawali¶my siê ca³ej masie zajêæ, które chc±c uj±æ jednym s³owem nale¿a³oby nazwaæ budowaniem zespo³u. Integracja klas nastêpowa³a bowiem na ka¿dym kroku, pocz±wszy od budowania ludzkich piramid na skrzynkach, poprzez rafting, a na wspólnym poznawaniu historii Krakowa skoñczywszy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzia³alno¶ci klas hairbird . Dziêki uprzejmo¶ci p. Ireny Kietliñskiej-Brewko, mo¿emy Was od dzi¶ zaprosiæ do obejrzenia fotograficznego sprawozdania z aktywno¶ci szko³y podstawowej.

(27 maja 2012)

Uroczyste nadanie Zespo³owi Szkó³ Publicznych nr 1 STO imienia rotmistrza Witolda Pileckiego

 

16 kwietnia br. odby³a siê w naszej szkole uroczysto¶æ prze³omowa, wa¿no¶ci± przyæmiewaj±ca wszystkie dotychczasowe wydarzenia. Podczas niezwykle uroczystej gali w sali kinowej Akademii Obrony Narodowej, nasz zespó³ szkó³ otrzyma³ imiê rotmistrza Witolda Pileckiego. Lista znamienitych go¶ci, którzy u¶wietnili nasz± uroczysto¶æ obejmuje dzieci Witolda Pileckiego, Pani± Burmistrz Agnieszkê K±dejê, czy w koñcu Biskupa Marka Solarczyka. W atmosferze wspomnieñ wielkiego cz³owieka Witolda Pileckiego, oczom naszym po raz pierwszy ukaza³ siê sztandar, który po chwili zosta³ po¶wiêcony. Zapraszamy serdecznie do wnikliwego obejrzenia 4 bardzo obszernych relacji: (304) 541-4485, Jana Wojtyñskiego, 907-796-9880 oraz 201-858-8633.

(27 maja 2012)

Finali¶ci etapów wojewódzkich konkursu "der die das Kenner"

Z przyjemno¶ci± prezentujemy 6055716501 z jêzyka niemieckiego "der die das Kenner". Nasi uczniowie w¶ród finalistów, serdecznie gratulujemy!

(27 kwietnia 2012)

XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Matematyczne Szkó³ Niepublicznych

 

Z przyjemno¶ci± informujê, ¿e Mateusz Andruszko, uczeñ klasy 4 zosta³ laureatem (3-cie miejsce) XVIII Ogólnopolskich Igrzysk Matematycznych Szkó³ Niepublicznych, które odby³y siê 21 kwietnia 2012r. W konkursie tym w¶ród dziesiêciu najlepszych uczniów znale¼li siê te¿ Kuba Zimny z klasy 6a (7-me miejsce) oraz Mateusz Garczyñski z klasy 5b (9-te miejsce). Serdeczne gratulacje!!!

(Opiekun grupy - Barbara ¯arowska)

(25 kwietnia 2012)

Wizyta w Muzem Kolejnictwa

 

25 kwietnia br. uczniowie klasy 5b wybrali siê na wycieczkê do warszawskiego Muzeum Kolejnictwa. Wraz ze swoj± wychowawczyni±, Iren± Kietliñsk±-Brewko zag³êbili siê w historiê polskiego kolejnictwa. Obejrzyjcie bogat± fotorelacjê z tego dnia.

(25 kwietnia 2012)

M³odzi, a ju¿ gotowi na sentymentalne spotkanie

 

3 kwietnia br. uczniowie klasy 5a STO w Rembertowie odwiedzili przedszkole nr 376 przy ul. Admiralskiej. Spotkanie zorganizowa³y: wychowawczyni klasy 5a oraz nauczycielka grupy "Ekoludki" zapraszaj±c m³odych uczniów do zabawy w ramach wspó³pracy ze ¶rodowiskiem lokalnym. Uczniowie klasy 5a z rado¶ci± i wieloma wspomnieniami przest±pili progi go¶cinnego przedszkola i wziêli udzia³ wraz z Ekoludkami w zajêciach muzyczno-ruchowych wg Batii Strauss, w zabawach z elementami metody Ruchu Rozwijaj±cego W. Sherborne. Wykonali drobne koszyczki wielkanocne, bawili siê na placu zabaw i zakoñczyli spotkanie s³odkim poczêstunkiem. Dzieci umówi³y siê ju¿ na kolejne spotkanie - tym razem w szkole.

(3 kwietnia 2012)

Obóz jêzykowy w Londynie

Tradycyjnie ju¿, jak co roku, my¶limy o kontynuacji nauki jêzyka angielskiego po zakoñczeniu roku szkolnego i proponujemy edukacyjne wej¶cie w wakacje poprzez uczestnictwo w obozie jêzykowym, który w tym roku zawita do Londynu. Bêdzie to doskona³a mo¿liwo¶æ wypróbowania swoich umiejêtno¶ci oraz mobilizacja do dalszej nauki. Zaproponujemy wszystkim uczestnikom praktyczne æwiczenia jêzyka w naturalnych i codziennych sytuacjach.

Wszystkich zainteresowanych udzia³em w obozie jêzykowym z klas 5-6 PSP oraz I-III PG, który odbêdzie siê w dniach 21-29 sierpnia 2012r. odsy³amy do naszych anglistów: Pani Kasi oraz Pana Tomka.

Przypominamy o konieczno¶ci wp³acenia zaliczki w wysoko¶ci 500 z³ gotówk± do p. Kasi lub p. Tomka do 23 kwietnia 2012r.

A tak bawili¶my siê i uczyli¶my w poprzednich latach:

Brighton (70 MB)

Cambridge (75 MB)

Canterbury (34 MB)

Hampton Court (85 MB)

London Eye (111 MB)

9416616263

(17 kwietnia 2012)

(6 kwietnia 2012)

Wiosenny koncert ¶wietlicowy

 

Dnia 27 marca odby³ siê koncert ¶wietlicowy w swojej wiosennej ju¿ ods³onie. Podobnie jak zieleñ za oknem tak i arty¶ci obrodzili w tej edycji konkursu nad wyraz obficie. Przekroj instrumentów oraz kategorii wiekowych wykonawcow zadowoli³ ka¿de, najbardziej nawet wybredne ucho.

(31 marca 2012)

Kolejne prezentacje projektów gimnazjalnych posypa³y siê jak z rêkawa!

 

Dnia 28 marca mieli¶my niew±tpliw± przyjemno¶æ podziwiaæ kolejne projekty gimnazjalne w ich nietuzinkowych aran¿acjach i prezentacji. Zanim jednak by³o nam dane je obejrzeæ, Pola Plaskota z klasy IIA oraz Jan Kunicki z klasy I uraczyli nas mini apelem nt. twórczo¶ci Jana Mi³osza i w³a¶ciwej interpretacji jego spu¶cizny artystycznej.

Potem, nast±pi³ ju¿ czas projektów gimnazjalnych. Na pierwszy rzut posz³a klasa IIB w sk³adzie: Martyna Szaszewska, Adrianna Piórkowska, Aleksandra Wosztyl, Oliwia Ksi±¿ek, Kamil D±brówka oraz Aleksander Pawiñski ze swoj± prezentacj± pt. "Boginie w mitologii ¶wiata". Prelegenci zrobili i¶cie zjawiskowe wra¿enie w stylowych przebraniach.

Druga prezentacja przygotowana by³a przez uczennice z klasy IIA - Olgê Przyby³, Aleksandrê Guzek, Juli± Strzelczyk oraz Monikê Stankiewicz. Jej tematyka by³a ¶ci¶le powi±zana z geografi± i traktowa³a o procesach krasowych. Przedstawiaj±cym towarzyszy³a wymowna makieta jaskini ulatwiaj±ca zrozumienie procesów w niej zachodz±cych.

(31 marca 2012)

Nasza szko³a p³ywackim mistrzem Rembertowa!

 

Dnia 23 marca odby³y siê Mistrzostwa Dzielnicy Rembertów w p³ywaniu. Nasi reprezentanci wygrali dru¿ynówkê we wszystkich kategoriach. Oto sk³ady z³otych dru¿yn:

Szko³a podstawowa, dru¿yna dziewczynek: Ksenia Sobierajska, Nina Skoczylas, Julka Melak, Ania Mroczkowska, Sabina Koz³owska, Ala Janowska, Gabrysia Ró¿ycka, Ula Mozyrko. Dru¿yna ch³opców: Jakub Ma³olepszy, Jakub Borkowski, Micha³ Piedziuk, Krzy¶ Matyja, Jakub Oszczak, Bartek Lewandowski, Jakub Patera, Bartek Ognik.

Gimnazjum, dru¿yna dziewcz±t: Dominika Kwiecieñ, Ola Jagie³³o, Magda Trudnos, Asia Kmiecik, Justyna Ja¶kiewicz, Karolina Milczarek. Dru¿yna ch³opców: Patryk Chrzanowski, Karol Stanisz, Adrian Zyznar, Kacper Wiêc³aw, Marcin Ryskalok oraz Adam Czajkowski.

Gratulujemy serdecznie wyników!

(26 marca 2012)

Ruszy³y prezentacje projektów gimnazjalnych!

 

14 marca ruszy³y w naszym gimnazjum z dawien dawna wyczekiwane prezentacje w ramach prowadzonych przez naszych gimnazjalistów projektów gimnazjalnych. Na pierwszy ogieñ posz³y 2 grupy z klasy IIA. Pierwsza grupa w sk³adzie: Karolina Falkowska, Pola Plaskota, £ukasz Filipiak oraz Kacper Wiêc³aw poprowadzi³a prelekcjê nt. wp³ywu u¿ywek na organizm cz³owieka. Dowiedzieli¶my siê bardzo ciekawych i szokuj±cych niekiedy faktów nt. kofeiny, alkoholu, tytoniu, czy w koñcu narkotyków. Czê¶æ prezentacji dotycz±ca narkotyków autorstwa Poli Plaskoty prowadzona by³a w jêzyku angielskim.

Druga grupa w sk³adzie: Alicja Szczyrek, Julia Zawadzka, Patryk Stokowski, Tymoteusz Pog³ud oraz Kamil Sadowski bardzo kompleksowo potraktowa³a i przybli¿y³a tematykê Czarnego L±du, pocz±wszy od dzie³ filmowych tamtejszych twórców, poprzez poezjê, a na stereotypach nt. Afryki koñcz±c.

Gratulujemy serdecznie wyst±pieñ

(14 marca 2012)

Ogólnopolski Konkurs "Ojczyzna Polszczyzna"

 

2 marca odby³a siê w naszej szkole czê¶æ pisemna w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Ojczyzna Polszczyzna". Udzia³ wziê³o 22 uczniów z klas 4-6. 8 marca z kolei odby³a siê czê¶æ ustna konkursu, do której zakwalifikowa³o siê 11 osób. W ³±cznej punktacji (pisemnej i ustnej) najlepiej wypadli:

Piotr Aldana-Krzemiñski z kl. 6a (44/49 punktów), a tak¿e Wiktoria Borowska z kl. 6b i Aleksandra Krawczyk z kl. 5b (obie po 39/49 punktów). O dalszym udziale w konkursie zadecyduje Komisja Rejonowa. Trzymamy kciuki za naszych uczestników

(14 marca 2012)


Egzamin YLE z jêzyka angielskiego

Tradycyjnie ju¿ corocznie przeprowadzamy w Superszkole sesjê egzaminacyjn± z jêzyka angielskiego na poziomie Cambridge Young Learners Test (YLE) dla dzieci z klas 3-6 PSP. Stanowi on doskona³y sposób, by pokazaæ dzieciom jak du¿o ju¿ umiej±, a tym samym zachêciæ do dalszej nauki.

Zaczêli¶my w³a¶nie zapisy na sesjê czerwcow±. Po dalsze informacje, prosimy zg³aszaæ siê do naszych anglistów. Czekamy na Was do koñca marca 2012r.

 

508-366-9779

 

Niezbêdnik ka¿dego YLE'owca (PDF, 86 kb)

Leaflet for parents (PDF, 570 kb)

fell-field

(7 marca 2012)

Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet

 

Szkolne kó³ko teatralne prowadzone pod bacznym okiem p. Iwony Sowulewskiej nigdy nie pozostawia wa¿nych wydarzeñ bez swojego ironicznego i humorystycznego komentarza. nie inaczej by³o w przypadku Dnia Kobiet. Uczestnicy kó³ka brawurowo wystawili przedstawienie traktuj±ce o roli kobiety w rozwoju hatunku ludzkiego na przestrzeni dziejów. Zabawa by³a przednia!

(10 marca 2012)

Zimowy koncert ¶wietlicowy

 

W ¶rodê, 22 lutego 2012r. odby³ siê tradycyjny ju¿ koncert ¶wietlicowy, tym razem w zimowej ods³onie. Wykonawcy pochodzili ze wszystkich praktycznie klas, grali na praktycznie wszystkich instrumentach muzycznych, za¶ owacje towarzyszy³y im praktycznie bez koñca. Obejrzyjcie fotorelacjê i poczujcie dlaczego warto by³o byæ wtedy z nami.

(7 marca 2012)

Bal karnawa³owy maluchów

 

W pi±tek, 10 lutego 2012r. w godz. 14:00-15:30 odby³ siê bal karnawa³owy "W ¶wiecie ba¶ni Andersena". Dzieci z klas 1-3 PSP przebra³y sie niezwykle fantazyjnie i rozmachem w stroje prosto z ba¶ni Andersena. Zobaczcie fotorelacje i poczujcie o¿ywczy powiew dzieciñstwa.

(29 lutego 2012)

Warsztaty artystyczno-edukacyjne

 

Klasy 4 i 6b PSP uczestniczy³y w warsztatach artystyczno-edukacyjnych "Bo¿e Narodzenie" w domu aktywno¶ci twórczej "Werbena" w Józefowie. Zajêcia odby³y siê 22 grudnia 2011r. i by³y ¼ród³em niezyk³ego zainteresowania dzieci wykonywanymi pracami. Zobaczcie na jakie dzie³a ich staæ!

(29 lutego 2012)

Walentynki klasy 4 PSP

 

Klasa 4 PSP urz±dzi³a sobie klasowe Walentynki.

Zobacz jak uczniowie obchodzili tê anglosask± tradycjê

(29 lutego 2012)

Zawody p³ywackie rangi wojewódzkiej

 

14 lutego 2012r. na basenie "Szuwarek" odby³y siê zawody p³ywackie rangi wojewódzkiej. By³ to dla nas sprawdzian przed zbli¿aj±cymi siê Mistrzostwami Polski w Ciechanowie. W¶ród 15 reprezentacji szkó³ podstawowych nasza szko³a zajê³a wysokie 3-cie miejsce.

Oto sk³ad reprezentacji szko³y podstawowej:

B. Matyja, J. i A. Ma³olepszy, I. ¦nieg, K. Borowski, G. Miko³ajczyk, N. Warcaba, E. Patera, M. Piedziuk, M. Andruszko, J. Ja¶kiewicz, K. Matyja, M. Piedziuk, J. Borkowski, J. Melak, A. Mroczkowska, N. Skoczylas, K. Sobierajska, R. Rybicka, B. Ognik, M. Sobolewski, J. Patera, B. Lewandowski, F. Szczepañski, N, Grondkowska, G, Ró¿ycka, E. Sadowska, S. Koz³owska oraz A. Janowska.

Z kolei 15 lutego p³ywali gimnazjali¶ci. Nasi p³ywacy z gimnazjum w¶ród 9 zespo³ów uplasowali siê na 4-tym miejscu.

Sk³ad gimnazjum:

O. Wosztyl, D. Muszyñska, O, Jagie³³o, D. Kwiecieñ, J. Koz³owska, J. Ja¶kiewicz, K. Milczarek, K. Falkowska, M. Ryskalok, J, ¦nieg, D. Panasiuk, K. Wiêc³aw, P. Chrzanowski, A. Pawiñski, K. Micha³kiewicz, A. Zyznar oraz K. Stanisz.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 (18 lutego 2012)

Dyskoteka Walentynkowa AD 2012

 

17 lutego 2012r. w godz. 16-20 odby³a siê w naszej szkole Dyskoteka Walentynkowa w 2 ratach. Najpierw bawi³y siê klasy 4-6 PSP, potem za¶ gimnazjum wraz z najbardziej wytrwa³ymi szóstoklasistami. Dyskotekê zaliczyæ nale¿y do wyj±tkowo udanych, a to z powodu perfekcyjnej organizacji tego eventu przez Samorz±d szkolny. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów, a tak¿e k±cik dla wytchnienia i ostudzenia sko³atanego serca przy akompaniamencie szklanki soku i s³odko¶ci. Zobaczcie zreszt± sami jak to by³o.

(812) 601-7374(415) 448-8682

...a oto druga czê¶æ4192927733

 (18 lutego 2012)

Obóz narciarsko-snowboardowy w Ko¶cielisku

 

W dniach 14-22 stycznia 2012r. du¿a grupa uczniów naszej szko³y wziê³a udzia³ w obozie narciarsko-snowboardowym w Ko¶cielisku organizowanym przez p. Damiana Rybackiego. Je¶li wierzyæ relacjom ¶wiadków, wszyscy spisali siê na medal. Szczególne wyró¿nienia i gratulacje dla pierwszoklasistów!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 (28 stycznia 2012)

Radiostacja okoliczno¶ciowa 3Z0WOSP

 

Orkiestrê piera³a tak¿e amatorska radiostacja okoliczno¶iowa o znaku wywolawczym 3Z0WOSP pracuj±ca w eterze od 2-iego do 15-ego stycznia. Operatorami byli nasi uczniowie z ko³a radiowego pod nadzorem p. Stanis³awa Lamenta, p. Krzysztofa Morawskiego, p. Marka Ruszczaka oraz p. Tomasza Barta. Do wieczora 8 stycznia radiostacja wykona³a ponad 700 ³±czno¶ci na fonii, telegrafii oraz emisjami cyfrowymi. Rozmawiano z korespondentami z 28 krajów (24 europejskie, USA, Indie i Indonezja). W najbli¿ym czasie bêdziemy wysy³aæ karty potwierdzeñ ³±czno¶ci zaprojektowane przez p. Ma³gorzatê D±browsk± i wydrukowane przez p. Rafa³a Filipiaka.

DZIÊKUJEMY!

 (17 stycznia 2012)

Czê¶æ II fotorelacji z XX. Fina³u WO¦P

 

Przedstawiamy i zapraszamy do ogl±dania II czê¶ci fotorelacji z XX. Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy w Rembertowie, a w niej m.in. licytacja w bibliotece JP II, wywiad z Ann± ¦wi±tczak Wi¶niewsk±, zaplecze dzia³ania stacji radiowej oraz dzia³alno¶æ sztabu od kuchni.

 (12 stycznia 2012)

Czê¶æ I fotorelacji z XX. Fina³u WO¦P

 

Niedziela, 8 stycznia 2012r. by³a dla nas wszystkich bardzo pracowita i zarazem obfituj±ca w masê wra¿eñ. W siedzibie naszego sztabu kierowali¶my prac± zespo³ów kwestuj±cych, tymczasem w bibliotece dziêki uprzejmo¶ci i pomocy naszych celebrytów, prowadzili¶my aukcje. Przed Wami pierwsza fotorelacja autorstwa p. Ireny Kietliñskiej-Brewko. Zapraszamy do ogl±dania.

 (9 stycznia 2012)

Wystêp klasy 1b w ramach Fina³u WO¦P

 

Podczas XX. Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy nie mog³o zabrakn±æ atrakcji kulturalno-artystycznych. Jedn± z atrakcji w siedzibie sztabu by³ porywaj±cy i brawurowy wystêp dzieci z klasy 1b. Natychmiast skradli nasze serca. Dzieki uprzejmo¶ci p. Tomasza Malkuta, mamy przyjemno¶c obejrzeæ fotorelacjê z tego wydarzenia. Zapraszamy do jej obejrzenia .

 (9 stycznia 2012)

Program atrakcji i eventów podczas
XX. Fina³u WO¦P w Superszkole

 

Prace w sztabie WO¦P w naszej szkole nabieraj± tempa. Identyfikatory trafi± jutro w rêce wolontariuszy, tak¿e jutro, podczas briefingu szefów zespo³ów kwestuj±cych, wszyscy poznaj± swoje rewiry dzia³ania na najbli¿sz± niedzielê. Ju¿ dzi¶ natomiast, zapoznajcie siê z planowanymi imprezami które odbywaæ siê bêd± symultanicznie w siedzibie sztabu (Al. Sztandarów 2) jak i w Bibliotece JP II (ul. Gawêdziarzy 8) .

 (2 stycznia 2012)

Nasz w³asny plakat z okazji 20. Fina³u WO¦P

 

Z prawdziw± przyjemno¶ci± ¶pieszymy poinformowaæ, i¿ przygotowania do 20. Fina³u WO¦P w naszej szkole wkraczaj± w kolejn± fazê. Atrakcje i eventy odbywaæ siê bêd± w dwóch lokalizacjach jednocze¶nie: w naszym szkolnym sztabie oraz , rembertowskiej bibliotece im. Jana Paw³a II. Swoj± obecno¶ci± i blaskiem zaszczyci nas 2 celebrytów (kliknij plakat po lewej stronie, aby przekonaæ siê o kim mowa ). Dziêki uprzejmo¶ci, zaanga¿owaniu i hartowi ducha Pani Edyty Bulge mimo ataku choróbska, mamy najlepszy orkiestrowy plakat na ¶wiecie (zobaczcie sami!). Z kolei dziêki Panu Rafa³owi Filipiakowi, ca³y Rembertów bêdzie mieni³ siê kolorami wydrukowanych plakatów. Dziêkuj±c wszystkim serdecznie za pomoc, przypominamy uprzejmie, ¿e ca³y czas zbieramy rozmaite precjoza i bibeloty, który podczas aukcji mogliby¶my przekuæ w pieni±dze dla potrzebuj±cych.

 (30 grudnia 2011)

Wigilia w Superszkole

 

21 grudnia w odnowionym Klubie Oficerskim Akademii Obrony Narodowej, odby³o siê uroczyste spotkanie wigilijne uczniów naszych szkó³, rodziców i nauczycieli. Jak tradycja nakazuje, stó³ wigilijny by³ suto zastawiony, ale bynajmniej nie o strawê przy nim tego wieczoru chodzi³o. Daleko bardziej satysfakcjonuj±ca by³a strawa duchowa, której wszyscy zakosztowali na scenie podczas fantastycznego przedstawienia wigilijnego oraz kolêdowania. Nie zabrak³o wysokich emocji i wzruszeñ. Zobaczcie zreszt± sami.


Serdeczne podziêkowania dla Pana Janusza Chodora za wykonanie wysmakowanej fotorelacji

(23 grudnia 2011)

¦wi±teczne dyktando jêzykowe

 

19 grudnia, w siedzibie Zespo³u Szkó³ Niepublicznych im. Emanuela Bu³haka w Weso³ej odby³ siê miêdzyszkolny etap fina³owy ¦wi±tecznego dyktanda jêzykowego. W przed¶wi±tecznej atmosferze jarmarku w stylu niemieckiego Weihnachtsmarkt nasze reprezentantki - Aleksandra Figarska (kl. II B) oraz Klaudia Adamek (kl. I) zmierzy³y siê najpierw z dyktandem w jêzyku angielskim, a potem z odpowiednio niemieck± i francusk± wersj± jêzykow± ró¿nych tekstów. Stopieñ trudno¶ci zadania by³ naprawde wysoki. Chwalebnie, bo zajmuj±c III miejsce wysz³a z tej "opresji" Klaudia. Gratulujemy serdecznie

(19 grudnia 2011)

Koncert instrumentów ludowych

 

16 grudnia, "pod batut±" Pana Jerzego Burdzego odby³ siê w naszej szkole wyj±tkowy koncert. Wyj±tkowy, poniewa¿ go¶cili¶my zespó³ "Vistula", który pokaza³ nam jak wci±gaj±ce mo¿e byæ wspólne kolêdowanie. Wyj±tkowy tak¿e dlatego, ¿e artystom towarzyszy³y d¼wiêki z tak niecodziennych instrumentów muzycznych jak lira korbowa, cymba³y, sopi³ka czy te¿ basetla. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niecodziennego wydarzenia kulturalnego.

Dziêkujemy uprzejmie Panu Dariuszowi Osuchowi za wykonanie zdjêæ

(16 grudnia 2011)

Mini Olimpiada ch³opców klas 5-tych

Na niespe³na rok przed letni± olimpiad± w Londynie, w Superszkole dnia 12 grudnia 2011r. w ramach zajêæ WF-u ch³opców klas 5a i 5b odby³a siê mini olimpiada. Organizatorami i fundatorami nagród - medali byli Mateusz Rubaszkiewicz i Antoni Kotte z klasy 5b. Z sze¶ciu zaplanowanych konkurencji uda³o siê przeprowadziæ cztery: bieg sprinterski, bieg z przeszkodami, rzut pi³k± w ty³ oraz konkurencjê wytrzyma³o¶ciow±. Có¿ to by³y za emocje! Rywalizacja w ka¿dej konkurencji by³a bardzo zaciêta. W biegu sprinterskim trzeba by³o przeprowadziæ dogrywkê, gdy¿ na III miejscu uplasowa³o siê a¿ 3 zawodników. Ka¿dy z nich dawa³ z siebie wszystko. W poszczególnych konkurencjach najlepsi byli:

Bieg sprinterski: I - Bartek Lewandowski (kl. 5a), II - Piotr Saganowski (kl. 5a), III - Mateusz Ka¼mierkiewicz (kl. 5b).

Bieg z przeszkodami: I - Bartek Lewandowski (kl. 5a), II - Mateusz Garczyñski (kl. 5b), III - Tomasz Stêpieñ (kl.5a).

Rzut pi³k±: I - Mateusz Ka¼mierkiewicz (kl. 5b), II - Piotr Saganowski (kl. 5a), III - Maciek Kielczyk (kl. 5b)

Wytrzyma³o¶æ: I - Bartek Lewandowski (kl. 5a), II - Maciek Kielczyk (kl. 5b), III - Jakub Skrabacz (kl. 5a).

Rubasz i Anto¶ bardzo dziêkuj± Panu Damianowi za wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu Mini Olimpiady oraz maja nadzieje, ¿e jeszcze nie raz bêdzie mo¿liwo¶æ prze¿ywania takich emocji!

(15 grudnia 2011)

Kiermasz ¦wi±teczny

5 grudnia 2011r., równolegle do zebrañ klasowych z rodzicami, Samorz±d szkolny zorganizowa³ tradycyjny ju¿, coroczny Kiermasz ¦wi±teczny. Mo¿na siê by³o na nim zaopatrzyæ we wszystko czego dusza i cia³o potrzebuja na ¦wieta. Od pierniczków, babeczek i ozdób choinkowych poprzez sianko na stó³ a na p³ycie z kolêdami skoñczywszy. Ta ostatnia pozycja jest na tyle ciekawa, ¿e twórca materia³u - Tymoteusz Pog³ud z klasy II A samodzielnie zinterpretowa³ na dwóch gitarach 5 tradycyjnych kolêd i nagra³ w studiu nagrañ. P³yta CD rozesz³a siê niczym ¶wie¿e bu³eczki

(7 grudnia 2011)

Kolejny sukces naszych m³odych pi³karzy!

19 listopada 2011r. ch³opcy z klas 1-2 (pi³karzyki) zajêli II-gie miejsce w turnieju pi³karskim rozgrywanym w Konstancinie. Turniej Odzyskania Niepodleg³o¶ci zakoñczyli pi³karze Legii Warszawa wraz z trenerem Maciejem Skor¿± wrêczaj±c nagrody i gratuluj±c m³odym sportowcom. Oto sk³ad pi³karzyków: Miko³aj Rosiñski, Bartek Matyja, Kuba Ma³olepszy, Karol Ejdys, Kuba Kuban, Jeremi Guzek, Joachim Koz³owski, Kuba Pauszek, Sta¶ Szczyrek, Dominik B±k, Ja¶ Skoniecki, Igor ¦nieg i Sta¶ Chlebowski.

(27 listopada 2011)

Obchody ¦wiêta Niepodleglo¶ci w Superszkole

9 listopada spo³eczno¶æ Superszko³y obchodzi³a rocznicê odzyskania niepodleg³o¶ci. Chc±c jak najtrafniej dotrzeæ do ka¿dego odbiorcy niezale¿nie od wieku, odby³y siê w szkole 3 niezale¿ne uroczysto¶ci po¶wiêcone temu uroczystemu dniu. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tych wykonanych z naprawdê du¿ym rozmachem wydarzeñ.

Przedstawienie dla klas 1-3

Inscenizacja dla klas 4-6

Apel dla gimnazjum (czê¶æ 1)
Apel dla gimnazjum (czê¶æ 2)

(17 listopada 2011)

"Oddawanie czci zmar³ym w ró¿nych religiach i kulturach"

Pola Plaskota z klasy IIA przygotowa³a prezentacjê dla uczniów gimnazjum oraz szko³y podstawowej p.t. "Oddawanie czci zmar³ym w ró¿nych religiach i kulturach". Prelekcja odby³a siê dzieñ po ¦wiêcie Zmar³ych stanowi±c fascynuj±c± podró¿ w czêsto nieznany nam ¶wiat obyczajów narodów rozsianych po ca³ym globie. Gratulujemy Poli pomys³u i nietuzinkowego wykonania.

(2 listopada 2011)

Dzieñ Dyni 2011 w Superszkole

Superszkolne obchody Dnia Dyni z roku na rok przyci±gaj± coraz wiêksze rzesze zwolenników i mi³o¶ników dobrej zabawy. Wszak nie chodzi tu tylko o wycinanie dyñ, ale o poznanie tradycji i kultury krajów anglosaskich. Dziêki uprzejmo¶ci fotoreporterów z klasy 6a, tj. Jana Wojtyñskiego oraz Piotra Borowskiego, macie sposobno¶æ prze¿yæ tamte emocje raz jeszcze. 825-640-3878!

(23 listopada 2011)


M³odzie¿owa Rada Dzielnicy powo³ana

Na zwo³anej 27 pa¼dziernika sesji powo³ano 12-osobow± M³odzie¿ow± Radê Dzielnicy Rembertów. Wcze¶niej odby³y siê wybory w rembertowskich szko³ach ponadpodstawowych. Ka¿da placówka wybra³a po 2 swoich przedstawicieli.

Po kilkuturowym g³osowaniu, w którym z ramienia naszej szko³y brali udzia³: Pola Plaskota z klasy IIA oraz Aleksander Pawiñski z klasy IIB, w koñcu wy³oniono zwyciêzcê - nowego Przewodnicz±cego, którym zosta³ Aleksander Pawiñski. Serdecznie gratulujemy maj±c nadziejê, ¿e jego has³o wyborcze "Startujê, bo jestem do rzeczy" nie bêdzie od rzeczy

Przeczytaj ca³y artyku³ na ³amach trouble-house.

(4 listopada 2011)

¦ladami Marii Sk³odowskiej-Curie

Jako, ¿e bie¿±cy rok kalendarzowy up³ywa pod znakiem Marii Sk³odowskiej-Curie, klasy 5a oraz 5b uda³y siê na warszawsk± wycieczkê ¶ladami naszej zacnej rodaczki. Dzieci odwiedzi³y wiele ciekawych miejsc zwi±zanych bezpo¶rednio z ¿yciem, twórczo¶ci± i edukacj± Marii.

(6 pa¼dziernika 2011)

Wycieczka rowerowa klasy 5b

Korzystaj±c z resztek przychylnej rowerzystom aury, klasa 5b wybra³a siê na wycieczkê rowerow±, eksploruj±c nierzadko zupe³nie dzieciom nieznane tereny i ciekawostki rozsiane po terenie Rembertowa

(6 pa¼dziernika 2011)

Sprz±tanie ¦wiata 2011

Ju¿ 18-ty raz "Sprz±tanie ¦wiata" mia³o miejsce w Polsce, tym razem pod has³em "Lasy to ¿ycie - chroñmy je". W tym roku szkolnym udzia³ w akcji wziê³y klasy 5a i 5b. Pod opiek± p. Marzeny Pietruchy i p. Wiktora Horbaczewskiego uczniowie wyruszyli w okolice Mokrego £ugu. Zaopatrzeni w rekawice i plastikowe worki pozbierali¶my zalegaj±ce tam ¶mieci.

(6 pa¼dziernika 2011)

Warszawskim szlakiem Marii Sk³odowskiej-Curie

20 i 21 wrze¶nia odby³y siê lekcje terenowe dla uczniów I-III gimnazjum. Uczniowie odwiedzili miejsce urodzenia, nauki, pracy, a tak¿e instytucje zwi±zane bezpo¶rednio z najwiêksz± uczon± w¶ród kobiet, laureatk± nagrody Nobla - Mari± Sk³odowsk±-Curie.

(23 wrze¶nia 2011)

Dzieñ Ziemniaka 2011

W sobotê, 24 wrze¶nia w Superszkole zawrza³o. Zarówno rodzice, nauczyciele jak i uczniowie zebrali siê na boisku na wspólnym festynie pod bander± Dnia Ziemniaka. To zacne warzywo jednocz±ce dzi¶ wszystkich w jednym miejscu i czasie zdominowa³o wszystkie przedsiêwziêcia. Maluchy bra³y udzia³ w zabawach ziemniaczanych, szukali¶my najwiêkszego ziemniaka, czy w koñcu jedli¶my go na wszystkie chyba mo¿liwe sposoby w rozmaitych ods³onach. Zobaczcie jak przebiega³ w Superszkole Dzieñ Ziemniaka

(24 wrze¶nia 2011)

Komunikat Zarz±du SKT nr 174 o zmianie wysoko¶ci miesiêcznej darowizny.

Zarz±d SKT nr 174 informuje Rodziców i Darczyñców o zwiêkszeniu wysoko¶ci miesiêcznej darowizny na rzecz szko³y do poziomu 400 z³ od dnia 01 wrze¶nia 2011.
Powy¿sza zmiana jest spowodowana wzrostem kosztów utrzymania nieruchomo¶ci (energia, gaz), zapewnieniem ¶wiadczenia dodatkowych zajêæ na niezmiennie wysokim poziomie, konieczno¶ci± kolejnych remontów oraz inflacj±.

Jednocze¶nie informujemy Rodziców i Darczyñców o pomy¶lnym zakoñczeniu inwestycji realizowanych w trakcie wakacji. Dziêki przekazanym darowiznom uda³o siê wyremontowaæ dach wraz z rynnami, stropy i pod³ogi w wybranych klasach oraz przeprowadziæ odnowienie ¶wietlicy i niezbêdne wymiany drzwi. Dodatkowo szko³a zosta³a doposa¿ona o nowe ³awki i komputery. Warto¶æ wykonanych prac i inwestycji przekroczy³a 80 000 z³.

Zarz±d SKT nr 174 jeszcze raz dziêkuje wszystkim Darczyñcom za okazane wsparcie finansowe i przypomina, ¿e SKT nr 174 jest instytucj± po¿ytku publicznego i wszelkie darowizny mog± byæ odliczane od zobowi±zañ podatkowych Darczyñcy.

Za Zarz±d SKT nr 174
Rados³aw Piedziuk - Prezes Zarz±du
Pawe³ Ma³olepszy - Skarbnik

(31 sierpnia 2011)

Wolne miejsca w Superszkole!

Drodzy Rodzice! Po¶piesznie informujemy, i¿ w nadchodz±cym roku szkolnym 2011/2012 s± jeszcze wolne miejsca w 6 klasie szko³y podstawowej oraz II i III gimnazjum. Serdecznie zapraszamy!

(29 sierpnia 2011)

 

Plan lekcji na rok szkolny 2011/2012

 

¦ci±gnij najnowszy plan lekcji obowi±zuj±cy

w nadchodz±cym roku szkolnym i poczuj co Ciê wkrótce czeka

 

Szko³a podstawowa

Gimnazjum

Klasa 1a  (108 KB)

2135709244

Klasa 2 (109 KB)

tar well

Klasa 4 (109 KB)

Klasa 5a (109 KB)

Klasa 5b (109 KB)

Klasa 6a (110 KB)

(361) 607-9871

        Klasa I (110 KB)

        Klasa IIa (111 KB)

        844-562-6181

        Klasa III (112 KB)

 

(7 wrze¶nia 2011)

Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alno¶ci Samodzielnego Ko³a Terenowego nr 174 Spo³ecznego Towarzystwa O¶wiatowego za okres 01/09/2009 - 31/08/2010

Sprawozdanie merytoryczne (Crispin, 856-931-7520)

Informacja dodatkowa ((855) 829-0415, Inguklimiut, (860) 698-9172, (281) 451-2653, 4325614360, Strona 6)

Bilans (Strona 1)

Rachunek wyników (8432403542)

 

(24 sierpnia 2011)

Wrócili¶my z obozu jêzykowego
"Londyn i miasta Anglii"

Po niespe³na 24 godzinach podró¿y przez Francjê, Belgiê, Holandiê, Niemcy i w koñcu nasz mlekiem i miodem p³yn±cy kraj, wrócili¶my do Rembertowa . Tegoroczny obóz inny by³ od dotychczasowych w tym sensie, ¿e nie ograniczyli¶my siê tylko do zwiedzania samego Londynu, ale siêgnêli¶my dalej, do Brighton, Cambridge czy Canterbury. Po lewej stronie zapraszamy do galerii, za¶ poni¿ej udostêpniamy linki do paczek RAR zawieraj±cych wszystkie (prawie 1,000) zdjêæ podzielonych tematycznie.

Mi³ego ogl±dania i odszukiwania siebie .

(407) 418-4261

Cambridge (75 MB)

Canterbury (34 MB)

Hampton Court (85 MB)

London Eye (111 MB)

Windsor (53 MB)

(14 lipca 2011)

sideromancy
[ << Przejd¼ do wykazu >> ]

 

Wykaz podrêczników na rok szkolny 2011/2012

 

Zachêcamy do zapoznania siê z wykazem podrêczników obowi±zuj±cych w naszych szko³ach w przysz³ym roku szkolnym 2011/2012.

 

(16 czerwca 2011)

Brawurowe przedstawienie klasy 5b w jêzyku angielskim

Trupa teatralna sk³adaj±ca siê praktycznie ze wszystkich uczniów klasy 5b zadziwi³a dzi¶ widzów bardzo spektakularnym przedstawieniem w jêzyku angielskim pt. "The Fisherman and His Wife". Ta wspó³czesna implementacja ba¶ni braci Grimm wprowadzi³a wszystkich w ¶wietny nastrój dziêki ciekawym dialogom, innowacyjnej aran¿acji lecz przede wszystkim grze m³odych aktorów kreuj±cych swe role pod czujnym okiem p. Ma³gorzaty Mojsak. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

 


(16 czerwca 2011)

Egzamin YLE z jêzyka angielskiego

W zesz³± sobotê, tj. 11 czerwca 2011r., odby³a siê w Superszkole sesja egzaminacyjna z jêzyka angielskiego na poziomie Cambridge Young Learners Test (YLE). Nasi uczniowie zdawali certyfikat jêzykowy przygotowany przez Cambridge. Stanowi on doskona³y sposób, by pokazaæ dzieciom jak du¿o ju¿ umiej±, a tym samym zachêciæ do dalszej nauki.

 

Niezbêdnik ka¿dego YLE'owca (PDF, 86 kb)

Leaflet for parents (PDF, 570 kb)

Notice to candidates (PDF, 190 kb)

(12 czerwca 2011)

"Powitanie lata", czyli sobotni festyn w Superszkole

W sobotê, 4 czerwca spo³eczno¶æ Superszko³y wita³a lato. Przy tej okazji odby³o siê du¿o imprez towarzysz±cych. Najwa¿niejsza z nich to Fina³ II Edycji szkolnego konkursu "Mam Talent". I miejsce zdoby³ genialny kabaret w sk³adzie Julia Melak i Micha³ Piedziuk z klasy 3-ciej. II miejsce przypad³o w udziale Maksowi Trzeciakowi z klasy IG b, III miejsce za¶ zdoby³a Dominika Flisek ze swoim uk³adem tanecznym.

Poza tym dzia³a³y stoiska oferuj±ce arystyczne us³ugi, np. tatua¿e, karykatury, zwierzêta z balonów czy w koñcu malowanie twarzy. Rodzice, nauczyciele i uczniowie odbyli sparing pi³karski, za¶ kawiarenka na bie¿±co pokrzepia³a spragnionych uczestników naszego eventu.


(5 czerwca 2011)

Przedstawienie 2-giej klasy

"Na planie filmu" - tak w³a¶nie brzmi tytu³ przedstawienia, które 2-ga klasa wystawi³a na deskach Superszko³y w pi±tek 3 czerwca. Ten brawurowy performance zyska³ sobie od razu wielu zwolenników, skanduj±cych "Bis, bis!". Nie dzia³o siê tak bez powodu. ¦wietne dialogi, przecudowne stroje aktorów i bezpardonowa gra ma³ych artystów musia³a podobaæ siê wszystkim.
Zapraszamy do obejrzenia spektaklu .


(4 czerwca 2011)

Superszko³a na Zielonej Szkole

W pi±tek, 27 maja uczniowie Superszko³y powrócili z Zielonej Szko³y, która w tym roku zawêdrowa³a do miejscowo¶ci Funka nad jeziorem Charzykowskim. W¶ród ca³ej masy atrakcji warto wymieniæ chocia¿by w³asnorêczne tworzenie pizzy (wszyscy amatorzy tych zajêæ prze¿yli ), nauka jêzyka kaszubskiego, kajaki, paintball, rowery wodne czy ¿aglówki. Ka¿dy z ³atwo¶ci± znalaz³ co¶ dla siebie i s±dz±c po zawiedzionych minach uczestników, Zielona Szko³a trwa³a stanowczo zbyt krótko.

6016985875
.
¦ci±gnij wszystkie 311 zdjêæ w 1 pliku (198 Mb)

II czê¶æ fotorelacji (gimnazjum).
¦ci±gnij wszystkie 171 zdjêæ w 1 pliku (140 Mb)


(29 maja 2011)

Festiwal Piosenki Obcojêzycznej

18 maja 2011r. p. Katarzyna Lewandowska w asy¶cie pozosta³ych nauczycieli jêzyków obcych zorganizowa³a II edycjê Festiwalu Piosenki Obcojêzycznej. Us³yszeli¶my i obejrzeli¶my blisko 20 utworów w 3 jêzykach: angielskim, niemieckim i francuskim. Ca³a impreza zaaran¿owana zosta³a w klimacie filmu "Madagaskar", ze szczególnym naciskiem na 917-653-7564. Zobaczcie sami jak zaprezentowalio siê nasi wykonawcy i secretionary rzecz jasna :

Klasa 1:
"The Sweet Monster"
678-538-7819 9094049779
6082184071 big-cone spruce
"Can You Snap Like a Crocodile?"

Klasa 2:
2315445306 "Colours"
Bukat
Zanclodon "Welcome To My House"
(270) 679-6026
801-677-4200 "Two Funny Rabits"

Klasa 3:
"Super Gran"
unartful
(765) 332-8621 7655624633
9528524173 "Staying Healthy"
5135180409 "Wonderful Time"
814-808-7075 "A Happy Kind of Person"

Klasa 4b:
218-993-4999
(214) 469-9190 "Le rock n'roll des animaux"

Klasa 5a/5b:
"Je suis super bien"

Klasa 6:
"Mon petit chat est perdu"

(21 maja 2011)


Konstytucja 3 maja i apel okoliczno¶ciowy

12 maja 2011r. Superszko³a obchodzi³a rocznicê uchwalenia konstytucji 3 maja, konstytucji o której powszechnie mówi siê, ¿e by³a pierwsz± w Europie, a drug± na ¶wiecie (po konstytucji amerykañskiej) nowoczesn±, spisan± konstytucj±. Zapraszamy do obejrzenia filmu relacjonuj±cego wydarzenia tego dnia:


(14 maja 2011)

Pi³karskie Mistrzostwa Warszawy Szkó³ Niepublicznych

Nasi uczniowie odnie¶li kolejny sukces! 7 maja 2011r. zajêli I miejsce w Pi³karskich Mistrzostwach Warszawy Szkó³ Niepublicznych! Przedstawiamy gwiazdorski sk³ad zwyciêskiej dru¿yny : Krzy¶ Chlebowski, Krzy¶ Matyja, Mati Andruszko, Micha³ Piedziuk, Ziemowit Pietrucha, Kuba Skrabacz, Micha³ Zabielski, Krzy¶ Korzeniowski, Julek Ja¶kiewicz, Bartek Lewandowski, Piotr Saganowski i Mateusz Kazimierkiewicz.

(14 maja 2011)


II edycja szkolnego konkursu "Mam Talent"

Po dwóch dniach castingów, wiemy ju¿ kto znajdzie siê w ¶cis³ym finale II edycji szkolnego konkursu "Mam Talent". Bardzo chêtnie podzielimy siê tymi informacjami z Wami. Oto oni, talenty Superszko³y :

Magda W³oszczak (z klasy 1), Marta Puchnowska, Zusia Ry¶ oraz Julianna Boryniec (z klasy 2), Maja Kwiatkowska (z klasy 2), Dominika Flisek, Julia Melak oraz Micha³ Piedziuk (z klasy 3), Kalina Jab³oñska oraz grupa francuska (z klasy 4b), Ala Puchnowska (z klasy 6), Pawe³ Cie¶lak (z klasy Ia), a tak¿e Micha³ Rek i Maks Trzeciak (z klasy Ib).

Serdecznie gratulujemy awansu. Informacje nt. wielkiego fina³u podamy wkrótce.

(6 maja 2011)


Szósta rocznica ¶mierci Jana Paw³a II

 

Sze¶æ lat temu, 2 kwietnia o godz. 21:37, Jan Pawe³ II "odszed³ do domu Ojca". Polska i ca³y ¶wiat uczci³y szóst± rocznicê ¶mierci Jana Paw³a II. Tak¿e Superszko³a pogr±¿y³a siê w czwartek (7 kwietnia) w g³êbokiej zadumie i rozmy¶laniach nad ¿yciem, otaczaj±cym nas ¶wiatem i samymi sob±. Zapraszamy do obejrzenia blisko pó³godzinnego filmu zarejestrowanego podczas apelu papieskiego.

 

(9 kwietnia 2010)

Bezpieczeñstwo naszych uczniów przede wszystkim...

W czasie Rekolekcji uczniowie naszych szkó³ oddali siê g³êbszym rozwa¿aniom i refleksjom na tematy, które na codzieñ zdajemy siê traktowaæ do¶æ powierzchownie. W drodze do i z ko¶cio³a równie niezbêdne jak autorefleksja jest bezpieczeñstwo uczniów.

Maj±c to na uwadze jako warto¶æ priorytetow±, Pan Marek Ruszczak do³o¿y³ wszelkich starañ, aby droga uczniów do i ze szko³y by³a bezpieczna.

(27 marca 2011)

Dzieñ francuski w wykonaniu tandemu klas 4a oraz 5a

Klasy 4a oraz 5a kontynuuj±c cykl zajêæ i prezentacji na temat Francji, zaznaczy³y swoj± obecno¶æ na forum szko³y. Spo³eczno¶æ Superszko³y obejrza³a niezwykle ciekawe prezentacje wybranych aspektów ¿ycia Francji okraszone nawet pokazem mody.

Zobaczcie jak piêknymi kolorami mieni siê Francja w interpretacji klas 4a oraz 5a
.

(26 marca 2011)

Mistrzostwa dzielnicy w p³ywaniu

Nasi utalentowani p³ywacy i p³ywaczki podtrzymuj± zwyciêsk± passê. W kolejnym wydaniu corocznych Mistrzostw dzielnicy w p³ywaniu w³a¶nie, bezlito¶nie rozprawili siê z wszelk± konkurencj± z Rembertowa.

Zobaczcie jakie plony zebrali 25 marca tego roku
.(25 marca 2011)

Konkurs Sudoku

Sudoku to rozrywka umys³owa która zdaje siê rozprzestrzeniaæ i zara¿aæ kolejnych g³odnych rozrywki umys³owej maniaków niczym pandemia. "Ofiarami" tej epidemii padli tak¿e nasi uczniowie, którzy brali udzia³ w Konkursie Sudoku zorganizowanym przez Pana Marka Ruszczaka.

Zajrzeli¶my im przez ramiê, aby przekazaæ Wam z jak± materi± przysz³o im siê zmierzyæ
.

(26 marca 2011)

Wystawa hobbystyczna

17 marca 2011r. odby³a siê kolejna ods³ona Wystawy hobbystycznej uczniów Superszko³y. Kolekcje zebrane i wystawione podczas wystawy by³y w stanie zadowoliæ wszystkie gusta i gu¶ciki. I tak, najm³odsi mogli podziwiaæ kolekcje s³oników, samochodów czy modeli do sklejania, natomiast gimnazjali¶ci k³êbili siê t³umnie wokó³ militariów.

Zobaczcie sami jak wygl±da³a tegoroczna wystawa i do³±czcie do nas w przysz³ym roku!
.

(18 marca 2011)

Dzieñ francuski przejedzony, khem! przygotowany przez klasê IG a

Kontynuuj±c nasze francuskie klimaty, 10 marca klasa IGa przygotowa³a prawdziw± wyprawê kulinarn± do najg³êbszych pok³adów smakowych godnych prawdziwie francuskiego podniebienia. Potrawy przygotowane przez naszych uczniów lewitowa³y gastronomicznie miêdzy miêdzy sa³atk± nicejsk±, zup± cebulow±, nale¶nikami wszelakiej ma¶ci, kanapkami z serkiem kozim czy te¿ krewetkami w ma¶le, a skoñczywszy na s³odkich nadziewanych rogalikach.

Po takiej uczcie, ciê¿ko by³o wróciæ do pustej, niczym niezastawionej szkolnej ³awki
.

(14 marca 2011)

Dzieñ Kobiet w oczach kó³ka teatralnego

Nie¶miertelny Dzieñ Kobiet zdaje siê nic sobie nie robiæ z przemian dziejowych i powraca do nas corocznie w coraz to nowych wersjach, wariacjach i interpretacjach. Nie inaczej by³o dzisiaj, kiedy to szkolne kó³ko teatralne pod batut± niestrudzonej p. Iwony Sowulewskiej szczerze wszystkich rozbawi³o swoj± humorystyczn± inscenizacj±.

Bêdziemy bacznie obserwowaæ dalsze poczynania tej trupy .

(8 marca 2011)

Dzieñ francuski w wykonaniu tandemu klas 4b oraz 5b

Nasze europejskie wêdrówki po najciekawszych krajach zaprowadzi³y nas (po gor±cej Hiszpanii) do niezwykle kolorowej i ciekawej Francji. Klasy 4b oraz 5b zaczê³ ca³y cykl zajêæ/przedstawieñ/inscenizacji po¶wiêconych Francji w³a¶nie. Arcyciekawe prezentacje przedstawione przez uczniów ww. klas lawirowa³y tematycznie wokó³ Wie¿y Eiffla oraz przebogatego ¶wiata wynalazków.

Czekamy na ci±g dalszy odkrywania Francji na nowo
.

(8 marca 2011)

Zostali¶my Laureatami konkursu "Polski Internet 2010"!

Z prawdziw± przyjemno¶ci± i dum± pragniemy donie¶æ, i¿ strona internetowa naszej szko³y zosta³a nagrodzona tytu³em laureata w konkursie "Polski Internet 2010" zorganizowanym przez Fundacjê The World Internet Foundation w kategorii "gimnazjum". Na laureata nominowali nas zarówno internauci jak i kapitu³a konkursu. Honorowy patronat nad konkursem objê³o Ministerstwo Infrastruktury. Konkurs "Polski Internet 2010" pozwala wy³oniæ najlepsze strony w poszczególnych kategoriach.

Uroczysta Gala og³oszenia wyników oraz rozdania tytu³ów odby³a siê 13 stycznia 2011r. w nowo wybudowanej czê¶ci Hali Stulecia we Wroc³awiu.

Lista laureatów wyró¿nionych wg. kategorii i oceny Kapitu³y Konkursu oraz Internautów.

(28 lutego 2011)

Szczegó³owe wyniki egzaminów
(porównanie z dzielnic±, powiatem, województwem oraz krajem)

Egzamin gimnazjalny - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
Egzamin gimnazjalny - czê¶æ humanistyczna

5616355708


(7 lutego 2011)

Bal karnawa³owy dla m³odszych

W dniu dzisiejszym dzieci z klas 1-4 bawi³y siê przy muzyce disco celebruj±c czas karnawa³u. Bal rozpoczêli¶my w zgo³a odmiennym klimacie, podziwiaj±c na parkiecie nasze dzieci p³ynnie krocz±ce w rytm Poloneza. W przerwie miêdzy tañcami nasi przebierañcy brali udzia³ w ró¿norakich konkursach. W jednym z nich wy³onili¶my Królow± i Króla balu oraz Mistrzów parkietu. Wszyscy bawili siê setnie, a my czekamy ju¿ na kolejn± edycjê balu za rok.

Bal karnawa³owy cz. 1 (21 min 8 sek)9858905268
Bal karnawa³owy cz. 2 (7 min 42 sek)
(412) 833-1882 (615) 484-8020

(3 lutego 2011)

Godzina koncertowych uniesieñ

3 lutego 2011r. odby³ siê kolejny koncert w naszej szkole. Tym razem wystêpowali uczniowie klas 5, 6, IGA, IGB i IIG. W czasie godziny mo¿na by³o us³yszeæ kompozycje Villa Lobos'a, Debussy'ego, Preisnera, a tak¿e utwory bêd±ce przebojami takich wykonawców jak: George Michael, Lenny Kravitz, John Lennon, Mariah Carey czy te¿ zespo³u Abba.

Mi³o by³o nie tylko dla ucha, ale tak¿e dla oka. Z przygotowanej prezentacji mo¿na by³o dowiedzieæ siê o twórcach francuskich, a tak¿e zobaczyæ jak tañczono niegdy¶ gawota.

Uczniowie powrócili do wspó³czesno¶ci za spraw± mocniejszego uderzenia, tzn. brawurowego wykonania utworu Lenny'ego Kravitza "Fly Away" w aran¿acji na flety, gitarê basow±, elektryczn± i akustyczn±. Sekcji rytmicznej nie by³o, ale tutaj w sukurs przysz³a publiczno¶æ, która klaska³a jeszcze d³ugo po zakoñczeniu koncertu.

(3 lutego 2011)

 

Pismo z Biura Edukacji Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy

 

W dniu wczorajszym otrzymali¶my pismo z Biura Edukacji Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie siê z tym dokumentem.

(27 stycznia 2011)

Superszko³a odwiedza Sejm RP

27 stycznia 2011r. obie klasy I-sze gimnazjum wybra³y siê na wycieczkê do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Zwiedzili¶my najwa¿niejsze pomieszczenia polskiego Parlamentu oraz poznali¶my jego przebogat± i kolorow± historiê. Uznawana przez wielu za najpiêkniejsz± w ca³ym Sejmie, Sala Kolumnowa najbardziej przypad³a nam do gustu i poczuli¶my siê prawie jak podczas gor±cych obrad komisji ¶ledczej .

(27 stycznia 2011)

Trzy Zosia Zero Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy

 

Kiedy w po³owie listopada koordynator terenowego sztabu orkiestry w Rembertowie, p. Tomasz Orciuch, zaprosi³ nas do wspó³pracy - byli¶my pe³ni obaw. Przez poprzednie osiemna¶cie lat i osiemna¶cie fina³ów tylko dwa razy uczestniczyli¶my w tej akcji organizuj±c ³±czno¶æ s³u¿bow± dla sztabu po³udniowo-praskiego Hufca ZHP. Wtedy jednak mieli¶my znacznie lepsz± sytuacjê kadrow± i sprzêtow±. Piszê w liczbie mnogiej - bo sprawa dotyczy³a Staszka SP5COC i ni¿ej podpisanego Marka SP5UAR.

Po kilkudniowych namys³ach postanowili¶my zaryzykowaæ. Naszym celem by³ nabór kolejnych m³odych osób do ko³a radiowego, które od wrze¶nia 2010r. prowadzimy wspólnie w Zespole Szkó³ Publicznych nr 1 STO w Rembertowie, a jednocze¶nie nabór nowych kandydatów do klubu SP5ZRW.
662-540-8540

(22 stycznia 2011)

Fina³ WO¦P oczami szkolnej artystki - p. Agnieszki Matysiak

 

Pracê w naszym Sztabie Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy rejestrowa³o w ró¿noraki sposób wiele osób. Pani Agnieszka Matysiak przedstawi³a niezwykle ciekawe podej¶cie syntetyczne do poszczególnych atrakcji i imprez podczas tej pracowitej niedzieli. Zapraszamy do zapoznania siê z jej nietuzinkowym podej¶ciem artystycznym.

(13 stycznia 2011)

19. Fina³ WO¦P oczami klasy 5b

 

Na fali wspomnieñ z niedawno zakoñczonego Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, zapraszamy do obejrzenia kolejnej fotorelacji z tego eventu. Dziêki uprzejmo¶ci p. Sobolewskiego, taty Miko³aja z tej¿e klasy, mo¿emy zernk±æ na fina³ z perspektywy klasy 5b.

(13 stycznia 2011)

Filmy z 19. Fina³u WO¦P w Superszkole

 

Zachêcamy do obejrzenia filmów z 19. Fina³u Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy, które tchn± nieco dynamiki i ruchu w nasze wspomnienia z tego podnios³ego wydarzenia.

7133054999 Wywiad z Cezarym ¯akiem (14 min 13 sek)

806-394-3561 (404) 544-4167

"Don Kichot" w wykonaniu klasy IIIg (4 min 27 sek)

Wywiad z Maciejem Or³osiem (5 min 35 sek)

8706885908

flower-bespangled Pokaz tañca latyno-amer. - W. Górnicki i P. Pawicka (1:19 min)

(10 stycznia 2011)

Fotorelacja z 19. Fina³u WO¦P w Superszkole

 

Za nami ju¿ inauguracyjny, pierwszy w historii Superszko³y Fina³ WO¦P przygotowany w pe³ni w naszym sztabie. Za nami mnóstwo atrakcji, prze¿yæ podczas aukcji przedmiotów, za nami w koñcu spotkanie z naszymi celebrytami p. Cezarym ¯akiem oraz p. Maciejem Or³osiem. W czasie gdy na spokojnie przeliczamy finansowy wymiar Waszej pracy podczas kwestowania w ca³ym Rembertowie, zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dzisiejszego eventu.

(9 stycznia 2011)

Najnowsze doniesienia ze sztabu WO¦P w Superszkole

 

Przygotowania do 19. Fina³u WO¦P wkraczaj± w decyduj±c± fazê. Wyj±tkow± aktywno¶æ przejawiaj± nauczyciele, uczniowie oraz rodzice dziêki uprzejmo¶ci których otrzymujemy kolejne cenne przedmioty na nasz± aukcjê prowadzon± przez p. Cezarego ¯aka oraz p. Macieja Or³osia. Dla u³atwienia dzia³añ logistycznych, przedstawiamy Pañstwu, drodzy Rodzice, dok³adny godzinowy plan poszczególnych atrakcji podczas 19. Fina³u WO¦P.
 

(5 stycznia 2011)

Nasza aukcja WO¦P na Allegro

 

Dziêki uprzejmo¶ci p. Pawiñskich, mo¿emy Wam zaproponowaæ udzia³ w niepowtarzalnej aukcji WO¦P na Allegro. Przedmiotem aukcji jest zaproszenie na weekendowy pobyt w Hotelu "Mazury" - Gi¿ycko w pakiecie "Romantyczny Weekend dla Dwojga".

Wszystkie szczegó³y tej wyj±tkowej oferty znajdziecie na (440) 887-4399. Zapraszamy do licytowania!

(6 stycznia 2011)

Nasz w³asny plakat z okazji 19. Fina³u WO¦P

 

Z prawdziw± przyjemno¶ci± ¶pieszymy poinformowaæ, i¿ przygotowania do 19. Fina³u WO¦P w naszej szkole wkraczaj± w kolejn± fazê. Atrakcje i eventy odbywaæ siê bêd± w trzech lokalizacjach: w naszym szkolnym sztabie, rembertowskiej bibliotece im. Jana Paw³a II oraz w Domu Kultury. Swoj± obecno¶ci± i blaskiem zaszczyc± nas 2 celebryci (kliknij plakat po lewej stronie, aby przekonaæ siê o kim mowa ). Dziêki jednej z naszych mam (p. Edycie Bulge) mamy najlepszy orkiestrowy plakat na ¶wiecie (zobaczcie sami!). Z kolei dziêki Panu Rafa³owi Filipiakowi, ca³y Rembertów bêdzie mieni³ siê kolorami wydrukowanych plakatów. Dziêkuj±c wszystkim serdecznie za pomoc, przypominamy uprzejmie, ¿e ca³y czas zbieramy rozmaite precjoza i bibeloty, który podczas aukcji mogliby¶my przekuæ w pieni±dze dla chorych dzieci.

 (22 grudnia 2010)

Uroczysta Wigilia szkolna AD 2010

 

17 grudnia 2010r. o godz. 18:00 spo³eczno¶æ Superszko³y zebra³a siê w hali sportowej AON-u na szkolnej Wigilii, aby wspólnie poczuæ magiê nadchodz±cych ¦wi±t i podzieliæ siê ni± ze wszystkimi z braci± uczniowsk±, rodzicami i nauczycielami. Jak tradycja nakazuje, uczta przy sto³ach poprzedzona zosta³a straw± duchow±. Uczniowie wielu klas wraz ze swoimi nauczycielami oraz opiekunami przygotowali m. in. przedstawienie o 3 ¦wiêtych Miko³ajach w 3 jêzykach, przedstawienie "Polish Christmas Eve" w jêzyku angielskim, czy w koñcu gwó¼d¼ programu czyli Jase³ka, a wszystko to okraszone ¶wietn± konferasjerk± oraz ¿yczeniami p. Dyrektor. Nie oby³o siê bez wzruszaj±cych chwil i momentów ³api±cych wszystkich zebranych za serca. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji oraz filmu (wiêcej wkrótce).

Polish Christmas Eve (4 min 57 sek)

 (18 grudnia 2010)

Obchody roku Chopinowskiego w Superszkole

 

Rok 2010 jest wyj±tkow± dat± w ¿yciu wszystkich wielbicieli twórczo¶ci Fryderyka Chopina, albowiem w bie¿±cym roku w³a¶nie obchodzimy 200-tn± rocznicê urodzin tego wybitnego twórcy. Fakt ten nie móg³ przej¶æ w Superszkole bez echa. W czwartek, 2 grudnia 2010r., p. Aleksandra Kondraciuk, przy wybitnej wspó³pracy naszych ma³ych i wiêkszych artystów, przygotowa³a prezentacjê ¿ycia i twórczo¶ci Chopina sowicie okraszan± fragmentami jego twórczo¶ci w wykonaniu naszych uczniów.

 (5 grudnia 2010)


"Dziady" w wykonaniu kó³ka teatralnego

 

Dnia 25 listopada 2010r. kó³ko teatralne pod czu³ym okiem p. Iwony Sowulewskiej wystawi³o niezwykle interesuj±c± i ciekaw± trawestacjê "Dziadów" Adama Mickiewicza. Elementy humorystyczne oraz wyj±tkowa sceneria przedstawienia wszystkim nad wyraz przypad³y do gustu. Zobaczcie sami jak to wygl±da³o


(26 listopada 2010)  

Kó³ko teatralne przedstawia..."11-ego Listopada"

 

Dnia 17 listopada 2010r. kó³ko teatralne pod natchnion± batut±
p. Danuty Wyszyñskiej-Ha³at, sk³adaj±ce siê z uczniów klasy 2-giej szko³y podstawowej, przedstawi³o spektakl pt. "11 Listopada".

Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu dzieci i ich rodziców starali¶my siê przybli¿yæ uczniom klas 1, 3, 4a oraz 4b wydarzenie historyczne jakim by³y rozbiory Polski.

 (21 listopada 2010)

Apel po¶wiêcony Dniu Niepodleg³o¶ci

 

18 listopada 2010r. wszyscy uczniowie naszej szko³y zebrali siê na uroczystym apelu po¶wiêconym Dniu Niepodleg³o¶ci. Wystêpuj±cy uczniowie przedstawili spektakl, w którym przypomnieli, jak wa¿ne w dziejach naszego narodu by³y i s± symbole narodowe oraz tradycja. Przedstawili równie¿ postacie najwybitniejszych Polaków od ¶redniowiecza do czasów wspó³czesnych, którzy stali siê symbolami polskiego patriotyzmu. Olbrzymie zaanga¿owanie uczniów zaowocowa³o wspania³ym, pe³nym emocji widowiskiem.

                           (19 listopada 2010)

Projekt regionalny - Hiszpania

 

28 pa¼dziernika uczniowie klas 4a i 4b zaprosili nas na wybrane, najciekawsze z przygotowanych przez nich opracowañ tematu "Projekt regionalny - Hiszpania". Karol zaprezentowa³ w³asne zdjêcia z wakacji, które spêdzi³ w tym piêknym kraju. Magda i Sabinka przeprowadzi³y profesjonaln± prezentacjê multimedialn± zakoñczon± quizem ze s³odkimi nagrodami. Monika opowiedzia³a o cudzie odzyskania nogi dziêki mi³osierdziu Matki Bo¿ej z Pilar. Rafa³ z kolei zachêci³ wszystkich do czytania plakatów tematycznych wisz±cych na I piêtrze. By³o arcyciekawie!

                           (11 listopada 2010)

Konkurs "Polski Internet"

 

Nasza strona internetowa zosta³a doceniona przez internautów w konkursie "Polski Internet" organizowanym przez The World Internet Foundation i przesz³a do II etapu konkursu.

W tym etapie o koñcowym sukcesie decyduj± g³osy internautów. Wszystkich sympatyków strony Superszko³y gor±co zachêcamy do oddania g³osu (na samym dole strony w kategorii 'szko³a podstawowa' oraz 'gimnazjum') i wsparcia nas w jedynie s³usznej sprawie .

                           (22 pa¼dziernika 2010)

"EtnoLog"

 

28 pa¼dziernika 2010r., klasy 3 i 4a w ramach programu "EtnoLog" wziê³y udzia³ w spotkaniu z etnografem, p. Ma³gorzat± Kuneck± i trenerami z CEO.
Spotkanie to zapocz±tkowa³o pracê nad projektem regionalnym Kaszuby. W radosnej atmosferze powsta³o wiele pomys³ów, które wkrótce wdro¿ymy w ¿ycie. Oj dzia³o siê dzia³o, zreszt± zobaczcie sami w galerii...

                           (9 listopada 2010)

2 klasa w "Ej viva Espania!"

 

5 listopada 2010r., uczniowie klasy 2-giej wystawili przedstawienie p.t. "Ej viva Espania!" w którym bardzo wiernie oddali tradycje i obyczaje panuj±ce w Hiszpanii. M³odzi adepci sztuki teatralnej brawurowo pokazalii nam jak wygl±daæ powinno perfekcyjne wykonanie flamenco, walka byków corrida, czy w koñcu widowiskowa bitwa na pomidory tomatina. Owacjom po spektaklu nie by³o koñca.

                           (6 listopada 2010)

Wycieczka do drukarni Agory

 

Tata Zusi Musia³ (uczennicy klasy 3) zaprosi³ klasy 3-ci± oraz 1-sz± do zwiedzenia jednej z najnowocze¶niejszych drukarni nie tylko w Polsce czy Europie, ale i na ca³ym ¶wiecie.

Drukarnia Agory znajduje siê w¶ród 50 najlepszych kolorowych drukarni ¶wiata. 3 listopada 2010r. uczniom dane by³o zajrzeæ w ka¿dy, najdalszy nawet zakamarek kompleksu drukarni, a wiêc zobaczyæ nowoczesne maszyny drukarskie oraz przyjrzeæ siê ca³emu procesowi drukowania krok po kroku. Na pami±tkê wizyty otrzymali¶my jak¿e mi³± niespodziankê - pierwsz± stronê gazety z pami±tkowymi zdjêciami naszych klas.

Jeste¶my g³êboko przekonani, ¿e z tak± zawarto¶ci± nak³ad gazety spokojnie mo¿naby podwoiæ .

                           (6 listopada 2010)

Dzieñ hiszpañski sportowo, tanecznie i przepysznie

 

4 listopada 2010 r. spo³eczno¶æ Superszko³y kontynuowa³a zg³êbianie i poszerzanie wiedzy o Hiszpanii. Tego dnia atrakcji nie zabrak³o. Klasy 5a oraz 6 przygotowa³y kulinarne specja³y spod znaku s³onecznej Hiszpanii okraszone licznymi prezentacjami zg³êbiaj±cymi nasz± wiedzê na temat sposobu przygotowania dañ. Paulina z klasy I Gb oraz Wiktor z klasy III zaprezentowali wybór tañców na poziomie profesjonalno-konkursowym, nie mog³o wszak zabrakn±æ ikony Hiszpanii, t.j. tañca flamenco. Tymczasem ch³opcy z gimnazjum przygotowali konkurs wiedzy na temat hiszpañskiej pi³ki no¿nej. Kropkê nad "i" postawi³a klasa IIIg ze swoj± adaptacj± "Don Kichota".

                           (6 listopada 2010)

Pa¼dziernikowy koncert ¶wietlicowy

 

W pa¼dzierniku odby³ siê kolejny ju¿ koncert ¶wietlicowy przygotowany przez p. Aleksandrê Kondraciuk. Jak zawsze, mogli¶my zag³êbiæ siê w majestatyczne d¼wiêki które wysz³y spod piór najznamienitszych kompozytorów ¶wiata. Jedno siê tylko zmienia z koncertu na koncert, a mianowicie przybywa wykonawców kosztem widowni. Je¶li ta tendencja utrzyma siê d³u¿ej, publiczno¶æ zredukuje siê do zera .

                           (20 pa¼dziernika 2010)

Dzieñ Dyni 2010

 

27 pa¼dziernika 2010r., spo³eczno¶æ Superszko³y oraz opiekunowie oddali siê poznawaniu zwyczajów krajów anglojêzycznych, wszak nauka jêzyka angielskiego nierozerwalnie ³±czy siê z poznawaniem obyczajów i tradycji krajów tym jêzykiem w³adaj±cych. Uczniowie brali rozentuzjazmowany udzia³ w wielu konkursach okoliczno¶ciowych oraz oddawali siê tañcom na parkiecie w atmosferze wszechobecnego ciep³ego ¶wiat³a wydobywaj±cego siê z poustawianych dooko³a pod¶wietlanych dyñ. Dynie zreszt± by³y dzie³em samych dzieci i na pró¿no by szukaæ ucznia, który nie stworzy³by w³asnej, niepowtarzalnej w swym charakterze dyni. Bogatsi o ¶wiadomo¶æ ró¿no¶ci tradycji polskich i krajów anglosaskich, nasi uczniowie rozeszli siê do domów w szampañskich nastrojach.

                           (27 pa¼dziernika 2010)

Superszko³a wróci³a z obozu jêzykowego w Londynie

W okresie od 13 do 21 lipca 2010r., uczniowie Superszko³y udali siê na obóz jêzykowy do Londynu. Poznaj±c realia ¿ycia codziennego na wyspach czy to u swoich rodzin angielskich czy to podczas bogatego programu zwiedzania miasta, szlifowali¶my jêzyk angielski. Nie mog³o tak¿e zabrakn±æ wycieczki do teatru Playhouse na musical "Dreamboats and Petticoats". Na³adowani wra¿eniami oraz siatami pe³nymi zakupów wrócili¶my do Rembertowa snuj±c ju¿ plany kolejnego wyjazdu na Wyspy Brytyjskie .

 

¦ci±gnij wszystkie zdjêcia na raz (735 zdjêæ - 300 MB)

Menu obiadowe

Oto menu na nadchodz±cy tydzieñ 19-23 wrze¶nia 2011r.
Bardzo prosimy zamawiaæ obiady w poniedzia³ek na ca³y tydzieñ.
9406165813

(17 wrze¶nia 2011)

Poprzednie i starsze newsy w 6015241367

 
 
   
  Zdjêcie tygodnia
  5735287395
  [ <<< kliknij, aby powiêkszyæ >>> ]
 

Wariacje na temat ¶wiat³a podczas kó³ka fotograficznego...

   
  Dziecko drogie, spójrz na dzisiejsz± pogodê - 20-11-2018r.:
 
Serwis pogodowy IMGW
 Aktualna pogoda         »» Prognoza
 

  i ubierz siê odpowiednio!
   
   
  pancreectomy
   
Copyright © 2006-2010 Publiczna Szko³a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum STO